Ábºµ†

Baduy dan alam

Baduy dan alam

Kî†è ßè®ådå jåµh dî ¶èdålåmåñ †èÞå†ñýå dî dè$å Kåñèkè$ Kè¢åmå†åñ £èµwîdåmå® KåbµÞå†èñ £èbåk, ßåñ†èñ.

Kî†è mèmèîlîkî $î$†èm Þèmè®îñ†åhåñ §èñdî®î ýåñg dîÞîmÞîñ ºlèh KèÞålå Ádå†. Kî†å Tîdåk mèñgèñål ýåñg ñåmåñýå dµñîå Tèkñºlºgî ‡ñƒº®må$î. Kî†å HîdµÞ †îdåk †è®gåñ†µñg då®î Tèkñºlºgî. Kî†å HîdµÞ TåñÞå £î$†®îk, †èlèvî$î åÞålågî ‡ñ†è®ñè†. Kî†è HîdµÞ dî ¶è®kåmÞµñgåñ ýåñg §µñýî, Þågî dåñ $îåñg hå®î ñµñ $èjµk, Mµ$îk ýåñg kî†è dèñgåñ håñýå Ñýåñýîåñ ålåm, Gèmè®î¢îk åî® $µñgåî ýåñg bèñîñg dåñ mèñåwåñ. Ñýåñýîåñ Kî†è håñýå Kî¢åµ bµ®µñg.

HîdµÞ Kî†è då®î Álåm. Álåm Ádålåh §ègålåñýå ßågî Kî†è. Álåm Tèlåh Mèñýèdîåkåñ $èmµå kèbµ†µhåñ Kî†è. Kî†å b讆åñî dåñ b订º¢ºk †åñåm $è¢å®å †®ådî$îºñål †åñÞå m讵$åk hµ†åñ.

Çîñ†åîlåh Álåm… Ñègè®î Kî†è ýåñg §µbµ® Måkmµ®. ßèlåjå®låh Ðå®î Álåm. Álåm ådålåh $ègålåñýå bågî kî†è

Advertisements

Responses

  1. duh ini tulisan baduy yah, rada teu ka baca. mata na meureun anu rabun nyah!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: